Avís legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa que la web de la Fundació Privada Mas Albornà (www.masalborna.org) compleix els següents aspectes legals:

Fundació Privada Mas Albornà
Plaça de la Verema, 1. 08720 Vilafranca del Penedès
fundacio@masalborna.org
T. 93 892 10 50 / Fax. 93 818 13 52
Inscrita al Registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2035 i CIF G63570709

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir d’aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ posa a disposició del públic (www.masalborna.org)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin són propietat titular de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, d’aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

La FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

La FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

 • Responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ per la utilització del web

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

L’ usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

 • Responsabilitat de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ per al funcionament del web

La FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ roman exclosa de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ

 • Responsabilitat de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ per enllaços des del web

FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ declina tota responsabilitat respecte de l’ informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades), la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen en omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seus, exactes i certs.

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ Pl. Verema, 1 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)

Correu electrònic: fundacio@masalborna.org

 1. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

 1. A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ poden accedir a les dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els treballadors de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les dades, organitzacions terceres la intervenció de les quals sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a fundacio@masalborna.org acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat.

Amb l’excepció de que ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que es pot trobar en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la baixa.

Si no s’obté una resposta satisfactòria i es desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, es pot adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 1. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que en sigui sol·licitada la supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de màrqueting / comercial, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen còpies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 1. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexió VPN i protocol SSL

 1. Quina es la Política de resposta davant d’incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

La FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

La FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ ha dut a terme i manté actualitzat una anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 1. Quina es la Política d’esborrat davant de baixes del servei?

La FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 1. Qui és el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

La FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ ha designa una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a fundacio@masalborna.org

En cas que la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats en la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ mitjançant correu electrònic fundacio@masalborna.org o correu postal a Adreça: FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ a Pl. Verema, 1 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Vilafranca del Penedès.