Durant els propers 3 dies, l’empresa SGS d’auditoria externa, realitza una Auditoria de seguiment de les certificacions de les normes:

UNE-EN-ISO 9001: 2015 (qualitat), UNE-EN-ISO 14001: 2015 (medi ambient) i ISO 45001: 20018. Les auditories ens permeten controlar i detectar possibles millores en el desenvolupament de la nostra tasca diària i per aquest motiu cal mantenir les nostres certificacions actualitzades.

Auditant el servei del centre ocupacional

Durant aquests dies es revisen els processos del sistema de gestió de les diferents àrees de la nostra organització. un total de tres auditors visiten cadascuna de les nostres àrees per auditar la documentació.