Aquest mes de setembre ha tingut lloc la primera reunió del Consell de participació del Centre Ocupacional de Mas Albornà. Es tracta d’un espai d’intercanvi entre totes les parts implicades, en aquest sentit hi participen 4 famílies d’usuaris, 3 persones usuàries del servei i per part de la Fundació hi participen una treballadora social, una psicòloga i la directora d’àrea.

Les funcions principals d’aquest Consell són entre d’altres, informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei, informar periòdicament de la marxa general del CO, elaborar el reglament de règim interior del servei, informar sobre la memòria anual, l’avaluació de resultats terapèutics, socials, econòmics, etc.

L’objectiu d’aquest òrgan i d’aquestes trobades és l’intercanvi i posada en comú entre totes les parts (famílies, usuaris/àries i treballadors) de les possibles necessitats amb l’objectiu comú de la millora continua del Servei del Centre Ocupacional i del projecte social de Mas Albornà.