Vés al contingut

Funcions:

 • Planificar els objectius i estratègies financeres d’acord als objectius estratègics de l’entitat
 • Desenvolupar les polítiques i procediments necessaris per assegurar una bona gestió i control financer: dirigir, coordinar i supervisar tots els processos econòmics-financers i comptables de la Fundació
 • Avaluar i controlar la situació financera de l’entitat i elaborar informes periòdics sobre estabilitat, liquiditat i creixement econòmic mitjançant memòries i indicadors
 • Supervisar l’anàlisi de costos i fer recomanacions per garantir l’adequada relació entre ingressos i flux de Caixa
 • Realitzar seguiment econòmic dels projectes en marxa, detectant possibles desviacions en cas de necessitat.
 • Presentació i seguiment de subvencions i memòries administratives.
 • Negociar la relació de l’entitat i les seves condicions amb entitats financeres i proveïdors.
 • Dirigir i supervisar les activitats relacionades amb pressupostos, auditories, impostos, comptabilitat, compres, pronòstics a llarg plaç, inspeccions, etc. Per garantir que es desenvolupin dins les polítiques i procediments establerts per una correcta gestió i control financer de l’entitat.
 • Gestionar i supervisar els tràmits administratius que es generin a l’entitat
 • Ser proactiu/va en la identificació i comunicació de les accions de millora.

Requisits mínims

 • Llicenciatura en Direcció i Administració d’Empreses /Economia
 • Excel a nivell expert
 • Coneixements  A3ERP
 • Experiència mínima de 5 anys en lloc similar
 • Domini català i castellà

Coneixements necessaris: Comptabilitat, compres, anàlisis, pressupostos, pronòstics, gestió, auditories, impostos i anàlisi de costos
Competències transversals: treball en equip, Compromís, responsabilitat, pensament analític i iniciativa.

Valorable màster Direcció i control de costos, MBA.

Condicions del lloc de treball

 • Contracte laboral indefinit
 • Jornada completa 40h setmanals flexibles
 • Salari: 25500€ anuals + variable