Si volem definir el concepte de Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) ens trobem que no existeix una definició unànime. Tot i així, el llibre Verd de la Comissió Europea, la descriu d’aquesta manera:
“Integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors.”
“Ésser socialment responsable no significa solament complir plenament les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà del seu compliment, tot invertint més en el capital humà, l’entorn i les relacions amb els interlocutors.”
Molt sovint s’entén que una empresa es preocupa bàsicament per obtenir els màxims beneficis, i que la seva responsabilitat finalitza en ella mateixa. Aquesta idea ha quedat clarament desfasada i a les empreses se’ls demana una responsabilitat més global així com que es tingui en compte l’entorn, el territori i la societat en general.
D’aquesta manera, quan parlem de RSE cal tenir present que ens referim a la suma d’un conjunt d’aspectes ben diversos; així, entenem que una empresa socialment responsable:
– Ha de vetllar pel medi ambient.
– Ha de vetllar per la qualitat i les condicions de treball dels seus treballadors.
– Ha d’implantar polítiques d’igualtat entre homes i dones.
– Ha de preocupar-se de la seguretat i salut dels treballadors.
– Ha de tenir present i fer complir els drets dels treballadors.
– Ha d’aconseguir que les seves inversions siguin viables i responsables.
– Ha d’afavorir i practicar la participació col•lectiva dels seus treballadors en la gestió quotidiana de l’empresa.
Vist això, resulta obvi que moltes d’aquestes pràctiques entren en la superació voluntària dels nivells que marca la legislació del seu entorn, tot buscant el benefici de la comunitat, del territori on està instal•lada, dels seus treballadors i clients.
Tot i així, a hores d’ara sembla molt clar que les empreses que actuen de forma responsable en el mercat no solament no perden beneficis, sinó que en guanyen ja que:
– Redueixen els costos operatius.
– Revaloren la imatge de marca i la seva reputació.
– Milloren les vendes i la fidelitat per part del client.
– Incrementen la productivitat i la qualitat.
– Augmenten els recursos per atreure i conservar els treballadors.
– Redueixen la supervisió per part dels organismes reguladors.
En conclusió, és clar que per aconseguir tot aquets aspectes positius cal que la RSE esdevingui en una eina de gestió empresarial real i que estigui, alhora, perfectament alineada amb l’estratègia global de l’empresa.
Xavier Cartanyà i Benet