Aquest mes hem adaptat el CANAL ÈTIC de la fundació Mas Albornà als nous requeriments i criteris, en compliment de la nova normativa.

En aquest sentit, ja hi ha a disposició pública a la web l’accés al canal a www.masalborna.org/transparencia

El CANAL ÈTIC és un mitjà de comunicació que la fundació posa a disposició per facilitar la comunicació confidencial i àgil d’irregularitats que puguin advertir-se i suposar infraccions, incloent aquells supòsits constitutius de frau i fins i tot delictius. Es tracta d’una comunicació anònima.

Aquest canal és essencial pel compliment del Codi Ètic en general i de la normativa interna en particular i, per tant, és part activa en la millora contínua de la Fundació Privada Mas Albornà.

Aquesta actualització s’ha fet atenent a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.