edifici_virben

El Pla Estratègic de Mas Albornà comença el seu desplegament un cop finalitzades les dues primeres fases per avançar cap a la definició d’un model de desenvolupament estructurat i planificat per als pròxims anys.

Així, la primera etapa va arrencar amb un diagnòstic inicial per avaluar l’estat actual de la Fundació. Posteriorment es va passar a la segona fase, centrada en l’anàlisi estratègica, un procés que a través de diversos passos va permetre dur a terme l’elaboració consensuada d’un quadre de comandament.

Tot el procés que es desenvoluparà entre el punt de partida de la Fundació amb l’inici del Pla Estratègic fins arribar a la posició desitjada l’any 2020 es divideix diferents blocs: un estudi inicial amb l’estudi de tota la documentació i entrevistes a totes les parts implicades; establir la base del procés estratègic amb la definició de la missió, els valors i la visió de la Fundació; una anàlisi externa tant de l’entorn polític, econòmic, social, tecnològic, legal, industrial i ecològic, com sectorial, a nivell de competència, clients i proveïdors; una anàlisi interna del model de negoci; definició de les fortaleses i debilitats a través de l’anàlisi DAFO, i les opcions estratègiques per establir els quadres de comandament. L’últim pas és la implantació estratègica, ja durant la tercera fase.

Les línies bàsiques del desenvolupament de l’empresa han quedat definides gràcies a cinc eixos estratègics, corresponents a la direcció estratègica, a l’atenció a la persona, a les operacions, al desenvolupament humà i al màrqueting.

Cada eix té un camí a seguir fins a assolir els seus objectius. Així en el terreny de la direcció estratègica s’ha d’avançar cap a garantir la sostenibilitat del projecte en tots els àmbits basat en la direcció estratègica per objectius. En el sector de l’atenció a les persones es vol impulsar un model d’atenció centrat en la persona fomentat l’autodeterminació i millorant la qualitat de vida. Pel que fa a les operacions, es vol garantir processos productius eficients i millorar la proposta de serveis amb la intenció de buscar i definir un producte propi. Quant al desenvolupament humà, cal consolidar un sistema que situï les persones al centre de l’organització fomentant la seguretat i afavorint el bon clima laboral. Finalment, en relació amb el màrqueting i la comunicació es vol avançar cap al reforç de la marca Mas Albornà millorant les vies de comunicació tant internes com externes .

El Pla Estratègic ha sortit, doncs, d’un treball col·lectiu amb la implicació de treballadors de totes les àrees, per convertir-se en una eina de reflexió interna sobre l’actualitat de Mas Albornà, al mateix temps que servirà d’instrument per posar les bases de futur.